• slide_12.png
 • slide_1.png
 • slide_4.png
 • slide_6.png
 • slide_13.png
 • slide_8.png
 • slide_5.png
 • slide_3.png
 • slide_11.png
 • slide_10.png
 • slide_0.png
 • slide_7.png
 • slide_9.png
 • slide_14.png
 • slide_2.png

Bestrijding bodemerosie

In een tweede veldproef met erwten in Zwalm werd nagegaan of een compostbufferstrook een alternatief kan zijn voor een grasbufferstrook om halfweg een helling de infiltratie te stimuleren en de runoff en geulvorming te verminderen.

Hiervoor werd plaatselijk (strooksgewijs) groencompost aan een hoge dosis (20 l/m²) ondiep toegepast als organisch bodemverbeterend middel. Omdat ook bij deze proef in het begin van de teelt de regenval vrij gering was, werd hier zelfs geen watererosie op de referentieperceeltjes waargenomen.
Daarom werd bij de aangelegde proeven vooral gekeken in hoeverre het mogelijk is om 
groencompost lokaal toe te passen als compostbufferstrook zonder nadelige effecten  op opkomst, groei, gewasopbrengst van de erwten en op de stikstofhuishouding en zuurtegraad van de bodem.

Ten eerste kon toch worden vastgesteld dat het (lokaal) toepassen van groencompost geen nadelige effecten had op de opkomst en ontwikkeling van de erwten. Uiteindelijk werd gemiddeld ruim 20 % meer productie met groencompost bekomen (zowel in versgewicht als in peulopbrengst). Door vrij grote spreidingen in de gewasopbrengst tussen de vier herhalingen in de proef bleken de opbrengstverschillen echter statistisch niet significant te zijn (p > 0,05). De bodemanalyses wezen op een zekere heterogeniteit (gradiënt) in het perceel. De richting van de gradiënt lag echter zo ten opzichte van de proef dat deze weinig of geen invloed kon hebben gehad op de gemiddelde opbrengsten.

Ondanks de hoge compostdosis had het gebruik van groencompost weinig of geen effect op de minerale stikstof in de bodem of de zuurtegraad (pH-KCl) van de bodem (telkens geanalyseerd bij de oogst). Algemeen is gekend dat groencompostgebruik de verzuring van de bodem wat tegengaat, maar door de reeds vrij neutrale pH werd hier geen (lichte) pH-verhoging gemeten. Doorgaans is dit bij zuurdere bodems wel het geval.

Dit onderzoek is in samenwerking met Provinciaal Proefcentrum Kruishoutem.

Bron: vlaco.be